Снимки от пътешествия: Кусково, единственият френкси парк в Москва

Заобиколени от тихи жилищни квартали, в източната част на Москва са разположени паркът и имението Кусково – единственият френски парк, останал в руската столица.
 

Surrounded by quiet residential neighborhoods in the east of Moscow lies the Kuskovo Park and Estate. Its history dates back to 1750, during the reign of Empress Elizabeth (Peter the Great’s daughter). This is the only French park that remains in Moscow. It features a complex hydraulic system consisting of ponds, canals, and bridges.Заобиколени от тихи жилищни квартали, в източната част на Москва са разположени паркът и имението Кусково. Историята на Кусково датира още от 1750 г., когато на власт е императрица Елисавета (дъщеря на Петър Велики). Това е единственият френски парк, останал в Москва. В него има сложна система от езера, канали и мостове.

The Open-Air Theater. Theaters like this became fashionable in Russia in  the 18th century. The ruling elite and commoners alike could watch shows here without disturbing each other.
Театърът на открито. Театри като този са на мода в Русия през 18 век. Елитът и обикновените хора можели да гледат представления тук, без да си пречат.
The eastern part of Kuskovo Park features a grotto. These structures were first built in Italian parks at the end of the 16th century. Soon after, they became popular in many other European countries, including Russia. Grottos were designed as a place to relax on a hot day.
В източната част на Кусково има изкуствена пещера. Тези структури се появяват за първи път в италианските паркове към края на 16 век. Малко след това добиват популярност и в много други държави в Европа, включително и в Русия. Те са създадени за почивка в горещите дни.
The Italian House was constructed between 1754 and 1755. Initially, it was intended for small royal receptions. This is where European rulers of the time were entertained. The Italian House later became a museum of rarities.
Италианската къща е построена между 1754 и 1755 година. Първоначално целта ѝ е да служи за малки царски приеми. Именно тук се посрещат тогавашните европейски управници. По-късно италианската къща е превърната в музей за редки предмети.
After the Dutch House, the estate’s earliest construction was the church, while the bell tower was the latest structure to be built.
След Холандската къща, най-старата конструкция в имението, е цървката, а камбанарията е построена най-късно.
The Kuskovo Park and Estate have always been open to visitors. Iron-wrought benches situated under the shade of centuries-old oak trees line the park’s alleys. The park also has a café where you can stop for a bite to eat.
Кусково винаги е бил отворен за посетители. Край алеите на парка, под сянката на вековни дъбове, са разположени множество пейки от ковано желязо. Има и кафене, където човек може да похапне.
The park’s own Hermitage is located in its southwestern part. Just like other pavilions in the park, the Hermitage was used to entertain guests in the 18th century. This particular pavilion was intended for small gatherings, while the second floor offered the chance to meet in private, away from the prying eyes and ears of servants.
Собственият Ермитаж на парка се намира в югозападната му част. Също като останалите павилиони в парка, през 18 в. ермитажът се използвал за посрещане на гости. Този павилион бил за малки събирания, а на втория етаж имало място за частни срещи далеч от любопитните очи и уши на прислугата.
The Palace was the principal building of Count Pyotr Sheremetyev’s estate.  It was created to receive European emperors and kings in the summer. Balls and many other functions were held here.
Дворецът бил основната сграда на имението на граф Пьотър Шереметиев. Построен е, за да посреща европейски императори и царе през лятото. Тук се провеждали балове и много други събития.
The estate is dotted with numerous marble statues that were sculpted during Count Pyotr Sheremetyev’s times and earlier. They are all originals.
Имението е осеяно с безброй мраморни статуи, създадени по времето на граф Пьотър Шеремиетиев и преди това. Всички са оригинали.
Paddleboats are available for rent on the Large Pond until late autumn. After paying the admission fee to the park (approximately one Euro), you can rent a boat for roughly 7.5 Euros per hour.
В Голямото езеро можете да си вземете лодка с гребла под наем чак до късна есен. След като платите входната такса за парка, срещу заплащане можете да си наемете лодка.

"Российская газета". Всички права запазени.

Този уебсайт използва "бисквитки". Кликнете тук , за да разберете повече.

Приемам "бисквитките"