1. Три е вълшебното число! („Иван Василиевич сменя професията си“/„Иван Васильевич меняет профессию“, 1973)

- Всичко, което съм спечелил с непосилен труд, го няма! Три магнетофона, три вносни кинокамери и три родни табакери. (Все, что нажил непосильным трудом, все пропало! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных.)

2. На кой му трябват метри или инчове, когато ръстът може да се мери в папагали? („38 папагала“/ „38 попугаев“, 1976)

- Твоят ръст е 38 папагала и едно крилце! Е, крилцето може и да не се брои. (Твой рост – тридцать восемь попугаев и одно крылышко! Ну, крылышко можно не считать.)

3. Ако отидете на търг, определено ще знаете какво да кажете („Дванадесетте стола“/ „Двенадцать стульев“, 1970)

- 10 стола от двореца! 80 рубли! (Десять стульев из дворца! Восемьдесят рублей!)
- Защо от двореца? (Почему из дворца?)
- Сядай и мълчи! (Сидите и не рыпайтесь!)
- 90! (Девяносто!)

4. И не забравяйте лотарията. („Спортлото 82“/ „Спортлото-82“, 1982)

- Само за 60 копейки у мен се заражда надежда, че ще спечеля 10 000 рубли! (За шестьдесят копеек у меня появляется надежда выиграть десять тысяч рублей!)
- Само с едната надежда няма да оцелееш. (Одной надеждой не проживешь.)

5. Да кажете адреса си правилно може да е много полезно (особено ако сте пияни). („Ирония на съдбата“/ „Ирония судьбы, или С легким паром!“, 1975)​

- Ул. „Строителей“ 3, блок 25, апартамент 12, 4-и етаж, моля. (Пожалуйста, третья улица Строителей, дом 25, квартира 12, четвертый этаж.)
- И пети да е..! (Хоть пятый!)